230  Tuscus Way bikers
276  Roero Bike Tour - ANELLO 4
257  Roero Bike Tour - ANELLO 3
268  Roero Bike Tour - ANELLO 2
268  Roero Bike Tour - ANELLO 1