145  Tuscus Way bikers
245  Roero Bike Tour - ANELLO 4
228  Roero Bike Tour - ANELLO 3
237  Roero Bike Tour - ANELLO 2
243  Roero Bike Tour - ANELLO 1