371  Tuscus Way bikers
321  Roero Bike Tour - ANELLO 4
293  Roero Bike Tour - ANELLO 3
317  Roero Bike Tour - ANELLO 2
307  Roero Bike Tour - ANELLO 1