694  Tuscus Way bikers
437  Roero Bike Tour - ANELLO 4
392  Roero Bike Tour - ANELLO 3
436  Roero Bike Tour - ANELLO 2
426  Roero Bike Tour - ANELLO 1