576  Tuscus Way bikers
378  Roero Bike Tour - ANELLO 4
353  Roero Bike Tour - ANELLO 3
380  Roero Bike Tour - ANELLO 2
382  Roero Bike Tour - ANELLO 1