9  Tuscus Way bikers
215  Roero Bike Tour - ANELLO 4
200  Roero Bike Tour - ANELLO 3
202  Roero Bike Tour - ANELLO 2
213  Roero Bike Tour - ANELLO 1