771  Tuscus Way bikers
466  Roero Bike Tour - ANELLO 4
422  Roero Bike Tour - ANELLO 3
473  Roero Bike Tour - ANELLO 2
461  Roero Bike Tour - ANELLO 1