135  Tuscus Way bikers
229  Parco Ciapè
243  Roero Bike Tour - ANELLO 4
227  Roero Bike Tour - ANELLO 3
235  Roero Bike Tour - ANELLO 2