853  Tuscus Way bikers
499  Roero Bike Tour - ANELLO 4
457  Roero Bike Tour - ANELLO 3
503  Roero Bike Tour - ANELLO 2
495  Roero Bike Tour - ANELLO 1