857  Tuscus Way bikers
500  Roero Bike Tour - ANELLO 4
458  Roero Bike Tour - ANELLO 3
505  Roero Bike Tour - ANELLO 2
496  Roero Bike Tour - ANELLO 1