220  Tuscus Way bikers
272  Roero Bike Tour - ANELLO 4
254  Roero Bike Tour - ANELLO 3
263  Roero Bike Tour - ANELLO 2
266  Roero Bike Tour - ANELLO 1