1080  Tuscus Way bikers
525  Roero Bike Tour - ANELLO 4
487  Roero Bike Tour - ANELLO 3
536  Roero Bike Tour - ANELLO 2
521  Roero Bike Tour - ANELLO 1