774  Tuscus Way bikers
470  Roero Bike Tour - ANELLO 4
427  Roero Bike Tour - ANELLO 3
475  Roero Bike Tour - ANELLO 2
464  Roero Bike Tour - ANELLO 1