131  Tuscus Way bikers
241  Roero Bike Tour - ANELLO 4
224  Roero Bike Tour - ANELLO 3
231  Roero Bike Tour - ANELLO 2
237  Roero Bike Tour - ANELLO 1