363  Tuscus Way bikers
318  Roero Bike Tour - ANELLO 4
292  Roero Bike Tour - ANELLO 3
313  Roero Bike Tour - ANELLO 2
305  Roero Bike Tour - ANELLO 1