130  Tuscus Way bikers
227  Parco Ciapè
241  Roero Bike Tour - ANELLO 4
224  Roero Bike Tour - ANELLO 3
231  Roero Bike Tour - ANELLO 2