832  Tuscus Way bikers
493  Roero Bike Tour - ANELLO 4
452  Roero Bike Tour - ANELLO 3
497  Roero Bike Tour - ANELLO 2
488  Roero Bike Tour - ANELLO 1